Procedure klachtenafhandeling

1. Op alle Opleidingsovereenkomsten tussen Jolange en de cursist zijn de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten van toepassing.

2. Geschillen tussen de Cursist en Jolange over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Jolange te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door de Cursist uitsluitend aanhangig worden gemaakt door onderstaand formulier in te vullen. 

3. In het klachtenregistratieformulier nemen wij jouw gegevens op, waaronder de inhoud van de klacht en de datum van melding van de klacht. Het is ons streven om de klacht zo spoedig mogelijk en zorgvuldig af te wikkelen. De verantwoordelijke voor de klachten neemt binnen 48 uur de klacht in ontvangst. De verantwoordelijke bevestigt aan jou de ontvangst van de klacht met een e-mail en neemt de klacht direct in behandeling. Een klacht dient binnen twee (2) weken na het ontstaan ervan bij de klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt, anders wordt deze niet in behandeling genomen. 

4. Uitgangspunt is dat de behandeling van de klacht binnen 14 werkdagen gemotiveerd en schriftelijk wordt afgewikkeld. Mocht het voorkomen dat deze termijn niet haalbaar is, dan wordt je hierover zo vroeg mogelijk, schriftelijk van op de hoogte gesteld, met vermelding van reden en de vermoedelijke termijn waarbinnen de klacht wel wordt afgerond. Jolange Opleidingen zal alle relevante informatie m.b.t. klachten in haar klachtendossier voor een periode van twee (2) jaar bewaren

5. Klager voorziet het opleidingsinstituut bij registratie van de klacht van alle gegevens, waarvan het opleidingsinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig behandelen van de klacht. Opleidingsinstituut Jolange behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klager volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle overige voorwaarden en verplichtingen blijven bestaand, ook al is er een klacht in behandeling.

6. De behandeling van de klacht doorloopt bij ons opleidingsinstituut de standaard procedure. De klachtbehandelaar:

• Bestudeert het dossier
• Hoort de behandelende medewerker
• Vergaart nadere informatie voor zover relevant
• Beoordeelt het dossier
• Bespreekt het dossier met derden indien nodig
• Formuleert het definitieve besluit
• Informeert jou schriftelijk over het besluit en de onderliggende argumentatie
• Neemt een kopie van deze brief op in het klachtenregistratiedossier

7. De verantwoordelijke neemt uiterlijk binnen twee weken, na ontvangst van de klacht, contact met je op en geeft een toelichting op de klacht en het besluit en beantwoord eventuele vragen. De verantwoordelijke maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en neemt dit op in het klachtdossier. Indien je akkoord gaat met het besluit, wikkelt de klachtbehandelaar de klacht af.

8. Indien er voor de cursist geen antwoord naar tevredenheid wordt aangedragen bestaat er de mogelijkheid tot het inschakelen van een onafhankelijke derde partij.  De klacht zal dan voorgelegd worden aan de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen die een bindende uitspraak zal doen over de casus. Er bestaat dan de mogelijkheid dat zowel de cursist als Jolange aanvullende bewijsvoering aandraagt. Het aanmelden van het dispuut gebeurd op initiatief van en door Jolange zodra de cursist hiervoor een verzoekt neerlegt. De geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen doet uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitspraak over de casus. De geschillencommissie zal de standaard procedure nogmaals doornemen. Binnen 30 dagen na ontvangst neemt de geschillencommissie contact op over het definitieve besluit. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend en hier wordt niet van afgeweken.

9. Een cursist die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan binnen zes weken nadat Jolange schriftelijk een beroep op deze geschillenbeslechtingsregeling heeft gedaan, ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierna komt dit recht te vervallen.

10. Onverminderd het hierboven bepaalde vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cursist uit welke hoofde dan ook jegens Jolange – en jegens de door Jolange bij de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst betrokken derden – in verband met de verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de cursist hiermee bekend werd of kon zijn.

11. Iedere aansprakelijkheid van Jolange vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.

 

Klachtformulier