Download hier:

Huisregels_Jolange_Opleidingen_2018.pdf

Algemene_Voorwaarden_Jolange_Opleidingen_2018.pdf


Algemene Voorwaarden Jolange Opleidingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Certificaat: Een schriftelijke verklaring van Jolange, bedoeld als bewijsstuk voor de succesvolle afronding van de genoten Opleiding.
Cursist: de persoon die deelneemt aan een Opleiding van Jolange.
Cursusgeld: de prijs voor een Opleiding exclusief bijkomende kosten en belastingen overeenkomstig artikel 5.
Dagopleiding:
een door Jolange verzorgde Opleiding met een duur van acht (8) uur of minder.

Extern Exameninstituut: een onafhankelijk exameninstituut die landelijk examens afneemt ten behoeve van vak- en/of branchediploma’s.
Huisreglement:
Reglement dat van toepassing is op alle personen die aanwezig zijn in het pand van Jolange.

Inschrijving: Officiële aanmelding van een Opleiding bij Jolange overeenkomstig artikel 4 lid 2 en 3.
Jolange:
Jolange Opleidingen, gevestigd in Rotterdam.
Jolange-Examen: een examen dat door Jolange wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding indien van toepassing.
Klant: (i) elke particulier die bij Jolange een Opleiding afneemt, (ii) elk bedrijf die bij Jolange een Opleiding afneemt.
Langlopende Opleiding: een opleiding bestaande uit tenminste acht (8) Lesdagen.
Lesdag: (één van de) dag(en) waarop een Opleiding plaats vindt
Onderwijsmateriaal:
opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Opleiding: een door Jolange verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie-

of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere Lesdagen of weken, afhankelijk van de aard van de opleiding.
Opleidingsduur:
totaal aantal Lesdagen.
Opleidingsinformatie: informatie betreffende de Opleiding die voor de Cursist benodigd is om goed voorbereid te zijn voor de (eerste) Lesdag.
Opleidingsovereenkomst:
een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Jolange en een Cursist met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Jolange, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Overeenkomst op Afstand: een Opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Slagingsgarantie: garantie uitsluitend geldig op certificaten en (proef)examens afgenomen door Jolange overeenkomstig Artikel 9 lid 2.
Startdatum:
de datum van de eerste Lesdag.
Website: www.jolange-opleidingen.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Jolange en op alle door Jolange gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Jolange wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Jolange en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website). Aan mondelinge toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. In de gevallen waarin de betreffende Opleidingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Jolange een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Jolange brengt het aanbod (bij voorkeur) uit via de website.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. De duur van de Opleiding;
  2. Het niveau van de Opleiding;
  3. Een schatting van het aantal studie-uren;
  4. De mogelijke dagen en tijden;
  5. De kosten, exclusief bijkomende onderwijsmaterialen;
  6. Voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  7. De prijs;
  8. Informatie omtrent de lesstof.
 3. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Opleidingsovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Jolange. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te vinden op de Website.

Artikel 4 – Inschrijving
Totstandkoming Opleidingsovereenkomst

 1. De Cursist gaat een Opleidingsovereenkomst met Jolange aan door zich in te (laten) schrijven voor een Opleiding en daarmee akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
 2. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier op de Website, (ii) op locatie, bijvoorbeeld tijdens open huis of intakegesprek, (iii) per e-mail via het door Jolange verstrekte digitale inschrijfformulier.
 3. De Opleidingsovereenkomst komt tot stand na ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Opleidingsovereenkomst tot stand. Als specifiek moment van totstandkoming van de overeenkomst geldt in het geval van (i) digitale inschrijving via de website: de datum en tijd van het verzenden van het inschrijfformulier, (ii) een brief: de datum van de poststempel, en (iii) een e-mail: de verzenddatum en tijd van de e-mail.
 4. Jolange is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt bij de inschrijving en beschouwt deze als zijnde accuraat en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld als Opleidingsinformatie of andere communicatie niet aankomt als gevolg van een onjuist verstrekt e-mailadres of e-mail Spam-instellingen van de Klant of Cursist. De Klant of de Cursist dient Jolange onmiddellijk op de hoogte te brengen als het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer wijzigt of als de opgegeven informatie onjuist is
 5. Jolange is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Jolange gerechtigd de Opleidingsovereenkomst te beëindigen.
 6. Indien de Inschrijving wordt gedaan door de Klant ten behoeve van de Cursist worden de rechten en verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst automatisch overgedragen aan de Cursist.
 7. Na ontvangst van de inschrijving overeenkomstig artikel 4 lid 1 en na ontvangst van de bijbehorende (aan)betaling overeenkomstig artikel 4 lid 2 en 3 wordt er een bewijs van inschrijving verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de Cursist.

Ontbinding Opleidingsovereenkomst

 1. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren en daarmee de Opleidingsovereenkomst te ontbinden. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, per brief of per e-mail.
 2. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum en tijd van de betreffende e-mail. De datum dat de Opleidingsovereenkomst tot stand is gekomen, geldt samen met de datum van de annulering als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 4 lid 10 tot en met lid 15.
 3. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Opleidingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden met inachtneming van de bijkomende kosten genoemd in artikel 4 lid 11.
 4. In geval van ontbinding van de Opleidingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4 lid 10 geldt dat Jolange gerechtigd is om administratiekosten bij de Klant in rekening te brengen van 35 euro.
 5. Bij ontbinding van de Opleidingsovereenkomst vanaf veertien (14) dagen na totstandkoming hiervan lijdt dit derhalve niet tot Volledige of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld van een Opleiding.
 6. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding deze annuleert en dus de Opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Jolange betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 7. Volledige of gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van Jolange en enkel mogelijk in het geval van een annulering en dus tussentijdse beëindiging van de Opleidingsovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Jolange een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de Cursist zich beroept.
 8. De Klant heeft het recht een Opleiding of een opleidingsmodule kosteloos te annuleren, als Jolange de locatie of het tijdstip ervan heeft gewijzigd wegens te weinig aanmeldingen. De Klant is indien van toepassing gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 9. Jolande is gerechtigd om bij te weinig Cursisten, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Opleidingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de indeling van een Opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen. De Cursist wordt tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de opleiding plaatsvindt.

Artikel 5 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding (alsmede of voor die Opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website.
 2. Voor elke inschrijving brengt Jolange 35 euro administratiekosten in rekening.
 3. Alle door Jolange genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw.
 4. Jolange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten of wijzigingen in het Aanbod zoals bedoeld in Artikel 3 lid 2 sub c.

Artikel 6 – Betaling
Aanbetaling

 1. De klant dient bij een inschrijving via de Website het volledige Cursusgeld of een aanbetaling gelijktijdig met de (digitale) inschrijving te voldoen:
  1. Bij een Opleiding t/m 400 euro: het volledige Cursusgeld
  2. Bij een Opleiding > 400 euro: een bedrag van 400 euro

Bovenvermelde betalingen worden vermeerderd met 35 euro administratiekosten.

 1. Door de aanbetaling te voldoen, gaat de Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de inschrijving, alvorens de (aan)betaling heeft plaatsgevonden.

Betaling resterend bedrag ineens

 1. Betaling van het resterende Cursusgeld dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, met als voorwaarde dat de Opleiding niet binnen twee (2) werkdagen na de vervaldatum aanvangt. Indien de opleiding binnen twee (2) werkdagen aanvangt, is betaling van het resterende bedrag uitsluitend mogelijk op locatie (pin of contant), vóór aanvang van de Lesdag. Overschrijving per bank is niet mogelijk in verband met de verwerkingstijd van betalingen.

Betaling resterend bedrag in termijnen

 1. Betaling in termijnen is mogelijk bij een Opleiding waarvan het Cursusgeld minimaal 1.000 euro is en een minimale Opleidingsduur van twaalf (12) weken heeft.
 2. Betaling in termijnen dient uiterlijk zeven (7) dagen na inschrijving per e-mail aangevraagd te worden onder vermelding van inschrijfnummer en naam Cursist. Bij betaling in termijnen berekent Jolange 5% extra kosten als rentebedrag over het totale Cursusgeld.

Betalingsmogelijkheden aanbetaling

 1. Aanbetaling per iDEAL direct bij inschrijving zoals omschreven in artikel 6 lid 1 en 2.
 2. Aanbetaling per bankoverschrijving is alleen toegestaan indien aanbetalen per IDEAL direct bij inschrijving niet mogelijk is. Het aanbetalingsbedrag mag worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): NL66RABO0323472818 ten name van Jolange Opleidingen te Rotterdam (BIC: RABONL2U) onder vermelding van inschrijfnummer, volledige gegevens van Klant (en Cursist indien anders dan Klant) en opleiding.

Betalingsmogelijkheden resterend

 1. Betaling van het resterende bedrag dient bij voorkeur per bankoverschrijving te geschieden: Het openstaande factuurbedrag dient overgeschreven te worden naar rekeningnummer (IBAN): NL66RABO0323472818 ten name van Jolange Opleidingen te Rotterdam (BIC: RABONL2U), onder vermelding van klantnummer en factuurnummer.

Buitengerechtelijke incassokosten

 1. Indien de Cursist in verzuim is met de (tijdige) nakoming van betalingsverplichting is Jolange gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  - openstaand bedrag < 500 euro: 40 euro
  - openstaand bedrag < 1000 euro: 75 euro
  - openstaand bedrag > 1000 euro: 150 euro
  en behoudt Jolange zich het recht voor, de Cursist van verdere deelname aan de opleiding te ontzeggen of de opleiding (in zijn geheel) te annuleren, met instandhouding van de betalingsverplichting.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie

 1. De datum waarop de Opleidingsovereenkomst tot stand is gekomen en de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist en het totale aantal inschrijvingen voor dezelfde Opleiding zijn allen bepalend voor de Startdatum.
 2. De afdeling Planning plant de Cursist in en houdt hierbij rekening met de opgegeven beschikbaarheid aangegeven bij inschrijving. Indien moet worden afgeweken van de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist wordt dit in overleg op een andere dag ingepland. Jolange behoudt zich het recht voor om maximaal drie (3) keer een andere Startdatum aan te bieden aan de Cursist wegens onvoorziene omstandigheden. Cursist heeft de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn van 24 uur de Startdatum kosteloos af te wijzen.
 3. Uiterlijk veertien (14) werkdagen na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst ontvangt de Cursist per e-mail een bevestiging van de Opleiding met alle benodigde Opleidingsinformatie met tenminste de (i) Startdatum, (ii) lesmomenten, (iii) benodigde Opleidingsmaterialen.
 4. Indien de opleiding binnen veertien (14) werkdagen na het tot stand komen van de Opleidingsovereenkomst aanvangt, doet de Cursist automatisch afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien (14) werkdagen, mits van toepassing.
 5. Na verzending van de bevestiging Startdatum zoals bedoeld in Artikel 7 lid 3 heeft de Cursist de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn van 24 uur de lesdatum kosteloos af te wijzen, tenzij samen overeengekomen of nadrukkelijk anders vermeld. De Cursist krijgt binnen redelijke termijn een nieuwe Startdatum toegewezen, rekening houdend met de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist, tenzij anders overeengekomen.
 6. Jolange kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Cursist met toestemming van de Klant indien van toepassing een Opleiding verplaatsen naar een andere datum of een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over een dergelijke wijziging of verplaatsing ligt uitsluitend bij Jolange en is afhankelijk van de afdeling Planning en beschikbaarheid. Jolange zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke verplaatsing of wijziging 55 euro bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het besluit van Jolange tot verplaatsing of wijziging deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Na ontvangst van betaling van alle openstaande bedragen wordt in overleg met de Klant een nieuwe datum ingepland. De opnieuw ingeplande Startdatum is definitief en derhalve niet meer kosteloos te wijzigen. De kosten voor een wijziging van Lesdatum wordt redelijkerwijs bepaald.
 7. Jolange behoudt zich het recht voor om af te wijken van het aantal docenten, dat lesgeeft aan een bepaald aantal cursisten, zoals vermeld op onze Website bij de Opleidingen.

Artikel 8 – Opleiding

Lesdagen

 1. De afdeling Planning informeert de Cursist tijdig over de Startdatum in de Bevestiging van Startdatum met Opleidingsinformatie overeenkomstig Artikel 7 lid 1 tot en met lid 3.

Lestijden

 1. De Cursist dient tenminste 15 minuten aanwezig te zijn voor aanvang van de Opleiding. Indien de Cursist later aanvangt dan overeengekomen, behoudt Jolange zich het recht voor om Deelname aan de Lesdag te weigeren. Weigering van een Lesdag of dagdeel geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld. Jolange informeert de Cursist schriftelijk over de gemiste Lesdag en de consequenties hiervan.

Verzuim

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de Cursist dient Jolange zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor aanvang van de Lesdag schriftelijk hiervan in kennis gesteld te worden. Jolange informeert de Cursist schriftelijk over de gemiste Lesdag en de consequenties hiervan.
 2. Verzuim van een Lesdag of dagdeel geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.
 3. Het inhalen van een Lesdag van een Langlopende Opleiding kan schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Planning van Jolange. De kosten hiervoor bedragen 110 euro voor een Dagopleiding. Voor een lesdag van (minder dan) drie (3) uur bedragen de kosten 55 euro per inhaal Lesdag. Na ontvangst van de betaling van de inhaal Lesdag wordt er in overleg met de Cursist een datum ingepland.
 4. De Cursist kan bij een Opleiding die t/m tien (10) lessen duurt géén Lesdag kosteloos missen. Duurt de opleiding langer dan tien (10) Lesdagen dan mag de Cursist maximaal één (1) Lesdag per tien (10) gevolgde Lesdagen kosteloos missen om nog in aanmerking te komen voor het diploma of certificaat. Uitzondering hierop is een examendag. Deze examendag moet te allen tijde tegen betaling conform Artikel 8 lid 5 ingehaald worden bij verzuim.
 5. Bij niet Langlopende Opleidingen (2 t/m 7 lesdagen) is het inhalen van een Lesdag mogelijk tegen betaling van een bedrag, dat berekend wordt door het Cursusgeld te delen door het aantal Lesdagen.
 6. Het inhalen van een Dagopleiding is niet mogelijk. De Cursist moet zich hiervoor opnieuw inschrijven.

Uitval Opleidingsactiviteiten

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Jolange – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Jolange de Cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Jolange zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
 4. In geval van uitval van opleidingsactiviteiten is Jolange gehouden zich naar beste vermogen dit te voorkomen.

Wijziging Lesdagen

 1. Jolange is gerechtigd de inhoud van de Lesdagen wegens organisatorische redenen te wijzigen. De Cursist wordt indien noodzakelijk hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 2. Jolange heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden (tussentijds) de opleidingsdata of -tijdstippen van de Lesdagen te wijzigen. Hierbij zal naar vermogen rekening worden gehouden met belangen van de Cursist. In de situatie dat een Lesdag uitvalt, heeft Jolange geen andere verplichtingen dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende Lesdagen.

Apparatuur en producten

 1. De Cursist dient met zelf meegebrachte professionele apparatuur en producten te werken tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Apparatuur dient voorzien te zijn van een CE-certificaat. Jolange behoudt zich het recht voor de Cursist van de Lesdag te ontzien indien deze niet aan de gestelde eisen voldoen.

Theorie leermiddelen

 1. Jolange informeert de Cursist uiterlijk bij Bevestiging van Startdatum en Opleidingsinformatie over de benodigde theorie leermiddelen.
 2. De Cursist is verantwoordelijk voor de juiste theorie leermiddelen zoals onder andere online leeromgevingen, PDF readers en lesboeken.

Oefenmodellen

 1. De Cursist dient zelf oefenmodellen mee te brengen. Indien noodzakelijk kan er een beroep worden gedaan op de modellenlijst, welke beschikbaar gesteld kan worden door Jolange. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en Jolange kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan. Indien er herhaaldelijk en/of zonder goede opgaaf van reden niet voor een model wordt gezorgd, dan kan de Cursist toegang tot de les worden ontzegd.
 2. Modellen hebben voor aanvang de Modellenovereenkomst getekend en dienen geregistreerd te staan op de Modellenlijst.

Artikel 9 – Certificering en Examen

 1. Na succesvolle afronding van de Opleiding ontvangt de Cursist (afhankelijk van de Opleiding en inschrijving) een Certificaat of een Jolange-Diploma. Voor een Erkend Vakdiploma dient de Cursist examen af te leggen bij een Extern Exameninstituut, overeenkomstig artikel 9 lid 6 en 7.
 2. Jolange geeft Slagingsgarantie aan gemotiveerde en hardwerkende Cursisten. Indien de Cursist alle Lesdagen aanwezig is geweest en de benodigde zelfstudie (en meer) en praktijktraining heeft gedaan. Op advies van de docent en/of Examencommissie kan Jolange besluiten om (i) een extra kosteloze les en/of (ii) een kosteloze herkansing aan te bieden.

Jolange-Examen

 1. Beoordeling wordt gedaan door de Jolange-Examencommissie. Het besluit van de Jolange-Examencommissie is bindend en van dit besluit kan niet worden afgeweken.
 2. Bekendmaking van de uitslag van het Jolange-Examen vindt uiterlijk veertien (14) werkdagen na volledige afronding van het Jolange-Examen plaats.
 3. Jolange verstrekt het Jolange-Diploma van de Opleiding nadat (i) examen succesvol is afgerond en (ii) de totale kosten voor de Opleiding (en dus inclusief eventuele inhaallessen) door de Klant aan Jolange zijn voldaan. Jolange verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De aanpassing van een Jolange-Diploma kost 35 euro.

Extern Examen

 1. Voorafgaande aanmelding voor Examen bij het Externe Exameninstituut (door Jolange) dient de Cursist binnen de gestelde termijn aan hierna genoemde voorwaarden (a en b) te hebben voldaan:
  1. Jolange-Examen(s) (proef-, theorie- en praktijk) zijn/is afgesloten en beoordeeld met tenminste het cijfer 7.
  2. Cursist heeft tijdig en uiterlijk voorafgaande de laatste lesdatum indien van toepassing een (i) Uittreksel Bevolkingsregister en (ii) afgerond portfolio (nagekeken en positief beoordeeld door Jolange), (iii) Kopie eventuele diploma(s) verplichte vooropleidingen, digitaal verzonden naar docent@jolange-opleidingen.nl onder vermelding van inschrijfnummer en volledige persoonsgegevens. Bij niet (tijdig) voldoen aan bovenstaande voorwaarden is het uitsluitend mogelijk om aangemeld te worden na inschrijving en afronding van de Jolange Opleiding Ondernemersvaardigheden.
 2. De klant is verantwoordelijk voor (i) het voldoen aan de gestelde voorwaarden overeenkomstig Artikel 9 lid 6 a en b, (ii) tijdige betaling van de portfolio- en examengelden van het Externe Exameninstituut, (iii) het voldoen aan (aanvullende) (betalings)voorwaarden van het Externe Exameninstituut.

Artikel 10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Cursist zoals vermeld op een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke Bevestiging van Startdatum in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben welke op verzoek van de docent of een andere medewerker van Jolange moet worden getoond.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Jolange

Aansprakelijkheid Jolange

 1. In het geval dat Jolange aansprakelijk is gesteld voor schade aan de Cursist, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Jolange geldt het voorgaande niet.
 2. Jolange is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Cursist.
 3. Jolange is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door het personeel van Jolange of aangesteld door Jolange, via het Onderwijsmateriaal, de website of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. Jolange is niet aansprakelijk indien een Cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Jolange verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Jolange of die door Jolange zijn aangesteld voor de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de Cursist ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen heeft aanvaard.

Aansprakelijkheid Cursist

 1. De Cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de organisatie, aan apparatuur of meubilair, alsmede voor schade toegebracht aan derden.

Artikel 12 – Huisregels

 1. Alle bezoekers van Jolange dienen zich te houden aan de op dat moment geldende Huisregels, welke te downloaden zijn via de link bovenaan de Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de Cursist de Huisregels niet opvolgt, is Jolange gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
  De gevolgen van het onderbreken van de opleiding zijn uitsluitend voor rekening en risico van de Cursist. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn: (i) De toegang tot het leslokaal wordt ontzegd, (ii) de docentbegeleiding wordt stopgezet, (iii) de Opleiding loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer aansluit op het examen, en dat er geen examens meer afgelegd kunnen worden. Hierdoor kan de studie niet afgerond worden met een diploma/certificaat.
  De mogelijke gevolgen bij beëindiging van de opleiding geldt het volgende: (i) tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Jolange geen verplichtingen meer richting de cursist, (ii) de beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een cursist die de opleiding wilt vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

Jolange, haar personeel en/of voor Jolange werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Jolange conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Jolange verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Jolange. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Jolange.

 

Artikel 15 – Klachten en Geschillen

 1. Geschillen tussen de Klant en Jolange over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Jolange te leveren of geleverde diensten en zaken kan door de Klant of Cursist indien anders dan Klant aanhangig worden gemaakt bij de klachtencommissie van Jolange door een e-mail te schrijven naar directie@jolange-opleidingen, t.a.v. de klachtencommissie.
 2. Een klacht dient binnen vier (4) weken na het ontstaan ervan bij de klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 3. Alle overige voorwaarden en verplichtingen blijven bestaand ook al is er een klacht in behandeling.
 4. De klachtencommissie hanteert een afhandelingstermijn van maximaal vier (4) weken na ontvangst van de klacht via (i) een brief: de datum van de poststempel en (ii) een e-mail: de verzenddatum en tijd van de e-mail.

Artikel 16 – Aanvullende Bepalingen

 1. Jolange is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een Opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden tenzij door Cursist vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat deze niet openbaar gebruikt mogen worden.
 2. Jolange kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen geen eventuele rechten worden ontleend.