Download hier: Reglement cursist 2021

 

Algemene Voorwaarden Jolange Opleidingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2. Certificaat: een schriftelijke verklaring van Jolange, bedoeld als bewijsstuk voor de succesvolle afronding van de genoten Opleiding.
3. Cursist: de persoon die deelneemt aan een Opleiding van Jolange.
4. Cursusgeld: de prijs voor een Opleiding exclusief bijkomende kosten overeenkomstig artikel 7.
5. Extern Exameninstituut: een onafhankelijk exameninstituut dat landelijk examens afneemt ten behoeve van vak- en/of branchediploma’s.
6. Inschrijving: officiële aanmelding voor een Opleiding bij Jolange overeenkomstig artikel 4 lid 1.
7. Instantie: een instelling die de Cursist inschrijft en het lesgeld betaalt.
8. Jolange: de besloten vennootschap Jolange Opleidingen B.V. gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 69794278.
9. Jolange-Examen: een examen dat door Jolange wordt afgenomen en – indien van toepassing – onderdeel is van de betreffende Opleiding.
10. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
11. Opleiding: een door Jolange verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere lesdagen of weken, afhankelijk van de aard van de opleiding.
12. Opleidingsduur: totaal aantal lesdagen.
13. Opleidingsinformatie: informatie betreffende de Opleiding die voor de Cursist benodigd is om goed voorbereid te zijn voor de (eerste) lesdag.
14. Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst van opdracht, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Jolange en een Cursist met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Jolange, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Cursist.
15. Overeenkomst op Afstand: een Opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
16. Startdatum: de datum van de eerste lesdag.
17. Website: www.jolange-opleidingen.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Jolange en op alle door Jolange gesloten Opleidingsovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Opleidingsovereenkomst met Jolange, voor de uitvoering waarvan door Jolange derden worden ingeschakeld.
3. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Cursist de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Jolange wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Cursist, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Jolange en de Cursist zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website). Aan mondelinge toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
5. In de gevallen waarin de betreffende Opleidingsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Jolange een regeling treffen naar redelijkheid.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.

Artikel 3 – Aanbod

1. Jolange brengt het aanbod (bij voorkeur) uit via de website.
2. Jolange kan niet aan een aanbod – inclusief offertes en aanbiedingen – worden gehouden indien de cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
• de duur van de Opleiding;
• het niveau van de Opleiding;
• een schatting van het aantal studie-uren;
• de mogelijke dagen en tijden waarop de Opleiding plaats zal vinden;
• de prijs van de Opleiding, exclusief bijkomende onderwijsmaterialen;
• voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
• informatie omtrent de lesstof.

Artikel 4 – Totstandkoming Opleidingsovereenkomst

1. De Opleidingsovereenkomst tussen Jolange en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier door Jolange via de website, e-mail of overhandiging (bijvoorbeeld tijdens een open huis of intakegesprek). Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Opleidingsovereenkomst tot stand.
2. Na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst en ontvangst van de bijbehorende (aan)betaling van het Cursusgeld ontvangt de cursist een bevestiging van de inschrijving op het opgegeven e-mailadres.

Artikel 5 – Annulering van de Opleiding door de cursist

1. De Cursist heeft gedurende veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Opleidingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. In dit geval worden de inschrijfkosten á € 40,00 in rekening gebracht voor geleverde diensten zoals de administratieve afhandeling en planningskosten. Dit is een kostendekkend bedrag conform de door ons gemaakte kostprijsberekening. U krijgt het betaalde opleidingsgeld retour conform de, tot dat moment, niet geleverde prestatie.
2. Annulering van de Opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
3. Indien de Opleiding binnen veertien (14) kalenderdagen na het tot stand komen van de Opleidingsovereenkomst aanvangt, doet de Cursist afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen.
4. In geval van annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opleiding dient het volledige Opleidingsbedrag alsnog voldaan te worden. De cursist heeft geen recht op terugbetaling van enig bedrag.
5. Indien de Cursist handelt in uitoefening van een Instantie is deze bij annulering gehouden het volledige voor de Opleiding overeengekomen Opleidingsbedrag aan Jolange Opleidingen te voldoen, alsmede eventueel gemaakte (extra) kosten te vergoeden.
6. Indien de Cursist na annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opleiding (met een geldige reden, goedgekeurd door Jolange) deze wilt hervatten, zal Jolange 50% korting geven bij het opnieuw inschrijven van dezelfde Opleiding. De Cursist vervolgd de Opleiding bij de les waar de Cursist gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opleiding. De nieuwe inschrijving dient bij ons ontvangen te zijn binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de opleiding. • 50% korting geven bij het opnieuw inschrijven van dezelfde Opleiding. De Cursist vervolgd de Opleiding bij de les waar de Cursist gebleven was voor annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opleiding. De nieuwe inschrijving dient bij ons ontvangen te zijn binnen een half jaar na de annulering of beëindiging van de opleiding. • Indien meer dan 70% van de opleiding gevolgd is dient de cursist de opleidingsdagen bij te kopen conform Artikel 11.2./11.3 en vervalt het recht op het volgen van de opleiding tegen het kortingstarief van 50%.
7. Indien meer dan 75% van de opleiding gevolgd is dient de cursist de opleidingsdagen bij te kopen conform Artikel 11.2./11.3 en vervalt het recht op het volgen van de opleiding tegen het kortingstarief van 15%.
8. Bij teveel gemiste lessen en/of te weinig praktijkuitvoering (behandeling op modellen) is de regeling zoals beschreven in Artikel 5 lid 6 niet van toepassing.
9. De theorieboeken en/of readers worden in rekening gebracht wanneer deze ten tijde van annulering reeds gedownload zijn. Het gehele bedrag, welke wij via de site van Derma Codes bepalen, dient voldaan te worden. Dit bedrag zal verrekend worden met de aanbetaling van het cursusgeld. Anders dient de factuur binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 6 – Wijziging en annulering van de Opleidingsovereenkomst door Jolange

1. Jolange heeft het recht het tijdstip, de locatie of het lesprogramma van een Opleiding of opleidingsmodule te wijzigen wegens te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een docent, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De Cursist is niet gerechtigd om de opleiding (kosteloos) te annuleren en/of te ontbinden om deze reden.
2. In geval er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een Opleiding of ingeval van overmacht is Jolange gerechtigd om de Opleiding te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. Het reeds betaalde cursusgeld zal niet aan de cursist worden gerestitueerd.
3. De theorieboeken worden in rekening gebracht wanneer deze ten tijde van annulering reeds verzonden zijn. Het gehele bedrag, welke wij via de site van Derma Codes bepalen, dient voldaan te worden. Dit bedrag zal indien mogelijk verrekend worden met de aanbetaling van het cursusgeld. Anders dient de factuur binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 7 – Prijs

1. De kosten van de Opleidingen staan vermeld op de Website.
2. Voor elke inschrijving brengt Jolange 40 euro administratiekosten in rekening.
3. Alle door Jolange genoemde bedragen (cursus- en/of opleidingsgeld) zijn vrijgesteld van btw.
4. Jolange is niet aansprakelijk voor drukfouten of wijzigingen in het Aanbod zoals bedoeld in Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Betaling

1. De Cursist dient bij een inschrijving via de Website het volledige Cursusgeld dan wel een aanbetaling – gelijktijdig met de (digitale) inschrijving – te voldoen via iDEAL, Mastercard, VISA of Bancontact en wel als volgt:
a. Het volledige cursusgeld (lesgeld) voor opleidingen/ cursussen die door Jolange zijn aangemerkt als kortlopend en waarvoor de website geen betaling termijnen faciliteert.
b. Het volledige cursusgeld (lesgeld) voor opleidingen/ cursussen indien de cursist dit zelf beslist. Dit kan achteraf enkel worden gewijzigd binnen 14 kalenderdagen na inschrijving tegen een vergoeding van € 55,00.
c. Betaling in termijnen waarbij, de eerste betaling geldt als aanbetaling. De overige termijnen zullen periodiek (maandelijks) worden voldaan via een IDEAL betaling. Bij een niet tijdige betaling ontvangt cursist eenmalig een herinnering. Bij het uitblijven van de betaling is het lesgeld direct, en in zijn geheel, opeisbaar.
2. Aanbetaling per bankoverschrijving is alleen toegestaan indien aanbetaling per iDEAL direct bij inschrijving niet mogelijk is. Het aanbetalingsbedrag mag in dat geval worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): NL66RABO0323472818 ten name van Jolange Opleidingen B.V. te Rotterdam (BIC: RABONL2U) onder vermelding van het inschrijfnummer, de volledige gegevens van de Cursist en de Opleiding.
3. De Cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de (aan)betaling niet (tijdig) heeft plaatsgevonden.
4. Indien de opleiding binnen twee (2) werkdagen na de vervaldatum aanvangt, is betaling van het resterende bedrag uitsluitend mogelijk op locatie (pin of contant), vóór aanvang van de Lesdag. Overschrijving per bank is niet mogelijk in verband met de verwerkingstijd van de betaling.
5. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk voor opleidingen die op de website van Jolange de mogelijkheid bieden om dit in termijnen te voldoen. Indien de cursist na afronding van de inschrijving alsnog wilt kiezen voor een betaling in termijnen, dient dit binnen 14 kalenderdagen na inschrijving aangegeven te worden. Hiervoor brengt Jolange extra administratiekosten á € 55,00 in rekening.
6. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is Jolange gerechtigd boven het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, (buitengerechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

Artikel 9 – Planning en Opleidingsinformatie

1. De datum waarop de Opleidingsovereenkomst tot stand is gekomen, de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist en het totaal aantal inschrijvingen voor dezelfde Opleiding zijn allen bepalend voor de Startdatum van de Opleiding. Van de cursist wordt ter zake enige flexibiliteit verwacht.
2. De afdeling Planning plant de Cursist in en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de opgegeven beschikbaarheid zoals aangegeven bij de inschrijving. Indien moet worden afgeweken van de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist, wordt de Cursist zonder voorafgaand overleg op een andere dag ingepland.
3. Jolange is gerechtigd om een reeds ingeplande Cursist maximaal drie (3) keer een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de cursist gerechtigd is de Opleidingsovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De cursist maakt dan evenmin aanspraak op vergoeding van enige schade. Na drie (3) keer verplaatsen van de Startdatum vanuit Jolange krijgt Cursist de optie tot annuleren en restitutie van reeds betaalde gelden aan Jolange.
4. Uiterlijk veertien (14) werkdagen na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst ontvangt de Cursist per e-mail een bevestiging van de Opleiding met alle benodigde Opleidingsinformatie waaronder in ieder geval de (I) Startdatum, (II) lesmomenten en (III) benodigde Opleidingsmaterialen.
5. Na verzending van de bevestiging van de Startdatum, zoals bedoeld in Artikel 9 lid 4, heeft de Cursist de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn van 24 uur de lesdatum te accepteren of af te wijzen, indien Jolange een andere datum heeft toegekend dan de Cursist heeft aangegeven bij vrije instroom. Indien er is gekozen voor een vaste Startdatum, is kosteloos wijzigen niet mogelijk en betaalt de Cursist wijzigingskosten. Jolange Opleidingen behoudt het recht om eenzijdig de Startdatum te verplaatsen zonder opgaaf van reden. De Cursist krijgt binnen redelijke termijn een nieuwe Startdatum toegewezen, zoveel mogelijk rekening houdend met de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist, tenzij anders overeengekomen.
6. toestemming van Jolange, een Opleiding verplaatsen naar een andere datum of een Opleiding wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing over een dergelijke wijziging of verplaatsing ligt uitsluitend bij Jolange en is afhankelijk van de afdeling Planning en beschikbaarheid. Jolange zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke verplaatsing of wijziging een bedrag van 55 euro bij de Cursist in rekening brengen. De Cursist dient uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het besluit van Jolange tot verplaatsing of wijziging van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Na ontvangst van betaling van alle openstaande bedragen wordt in overleg met de Cursist een nieuwe datum ingepland. De opnieuw ingeplande Startdatum is definitief en derhalve niet meer kosteloos te wijzigen.
7. Jolange is gerechtigd om af te wijken van het aantal docenten, dat lesgeeft aan een bepaald aantal Cursisten, zoals vermeld op onze Website bij de Opleidingen.

Artikel 10 – Opleiding

1. De afdeling Planning informeert de Cursist tijdig over de Startdatum in de Bevestiging van Startdatum met Opleidingsinformatie overeenkomstig Artikel 9 lid 4.
2. De Cursist dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de Opleiding aanwezig te zijn. Indien de Cursist later aanvangt, is Jolange gerechtigd om deelname van de cursist aan de Lesdag te weigeren. Weigering van een Lesdag of dagdeel geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Jolange informeert de Cursist schriftelijk over de gemiste Lesdag en de consequenties hiervan.
3. Bij ziekte en/of verhindering van de Cursist dient Jolange zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor aanvang van de Lesdag schriftelijk hiervan in kennis gesteld te worden. Zie artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden voor de geldende regels omtrent afwezigheid.
4. Bij verzuim van deelname aan een Lesdag of dagdeel wordt geen cursusgeld, of delen ervan, gerestitueerd.
5. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Jolange – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Jolange de Cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal plaatsvinden. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op vergoeding van schade of terugbetaling van het cursusgeld, doch heeft de cursist het recht om de Opleiding of de Les op een later tijdstip te volgen.
6. Een Cursist kan niet kosteloos (I) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent, of (II) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
7. Wijziging Lesdagen: Jolange is gerechtigd de inhoud van de Lesdagen wegens organisatorische redenen te wijzigen. De Cursist wordt indien noodzakelijk hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Jolange heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden (tussentijds) de opleidingsdata of -tijdstippen van de Lesdagen te wijzigen. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met belangen van de Cursist. In de situatie dat een Lesdag uitvalt, heeft Jolange geen andere verplichtingen dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende Lesdagen.
8. Apparatuur en producten: De Cursist dient met zelf meegebrachte professionele apparatuur en producten te werken tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Apparatuur dient voorzien te zijn van een CE-certificaat. Jolange is niet verantwoordelijk voor de apparatuur en producten van derden en/of cursisten, de hygiëne vereisten en de daarbij horende instellingen. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Opleidingsovereenkomst tot stand.
9. Theorie leermiddelen: Jolange informeert de Cursist uiterlijk bij Bevestiging van Startdatum over de benodigde theorie leermiddelen. De Cursist is verantwoordelijk voor de juiste theorie leermiddelen, zoals onder andere online leeromgevingen, PDF-readers en lesboeken.
10. Oefenmodellen: De Cursist dient zelf oefenmodellen mee te brengen. Indien noodzakelijk kan er een beroep worden gedaan op de modellenlijst, welke beschikbaar gesteld kan worden door Jolange. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en Jolange kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan. Indien er herhaaldelijk en/of zonder goede opgaaf van reden niet voor een model wordt gezorgd, is Jolange gerechtigd de Cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Modellen hebben voor aanvang de Modellenovereenkomst getekend en dienen geregistreerd te staan op de Modellenlijst.

Artikel 11 – Certificering en Examen

1. Na succesvolle afronding van de Opleiding ontvangt de Cursist (afhankelijk van de Opleiding en inschrijving) een Certificaat of een Jolange-Diploma. Indien het Certificaat of Jolange-Diploma per post wordt verzonden, worden hier kosten voor in rekening gebracht. De kosten bedragen €17,50 bij een reguliere verzending en €27,50 bij een aangetekende verzending. Voor een Erkend Branchediploma dient de Cursist examen af te leggen bij een Extern Exameninstituut, overeenkomstig artikel 11 lid 3 a-b.
2. Jolange-Examen:
• Beoordeling wordt gedaan door de Jolange-Examencommissie. Het besluit van de Jolange-Examencommissie is bindend en van dit besluit kan niet worden afgeweken.
• Bekendmaking van de uitslag van het Jolange-Examen vindt uiterlijk veertien (14) dagen na volledige afronding van het Jolange-Examen plaats.
• Jolange verstrekt het Jolange-Diploma van de Opleiding nadat (I) examen succesvol is afgerond en (II) de totale kosten voor de Opleiding door de Cursist aan Jolange zijn voldaan. Jolange verstrekt het certificaat of Jolange -Diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De aanpassing van een Jolange-Diploma of certificaat kost 40 euro.
• Bij alle opleidingen zonder het recht op een erkend branche diploma (al dan niet extern geëxamineerd) geldt een aanwezigheidsplicht van 75% of meer.
• Bij gemiste lessen van een opleiding, welke bij ons ook te volgen is in losse modules, kan de cursist op de afgeronde lessen een deelcertificaat krijgen. Wil de Cursist alsnog een volledig Certificaat ontvangen zal de gemiste module opnieuw moeten worden gevolgd.
• Voor alle branche erkende opleidingen geldt een minimale aanwezigheidsplicht van 90%. Ongeacht of de cursist de wens heeft om zich extern te laten examineren.
• Bij te weinig gevolgde uren komt de cursist niet in aanmerking voor het Certificaat of Jolange-Diploma.
• Indien de Cursist zakt voor het examen zal hiervoor een herexamen worden ingezet, deze is geheel kosteloos. Mits de Cursist voldoende aanwezig is geweest en voldoende modellen heeft meegebracht. Indien de Cursist zakt voor het herexamen is er geen mogelijkheid meer om deze nogmaals te herkansen. De Cursist dient zich opnieuw in te schrijven voor de opleiding. Jolange geeft de Cursist 15% korting op de inschrijving van dezelfde opleiding. Inschrijving moet binnen een half jaar ontvangen zijn.
3. Lessen inhalen:
• Indien inhalen van een les gewenst is (door de cursist) dan bedragen de kosten €400,- per lesdag. Deze prijs is enkel geldig indien Jolange Opleidingen B.V. zich het recht voorbehoud, cursist in te plannen op een datum passend in de planning van Jolange Opleidingen B.V. De cursist is hierin dus NIET vrij om zelf een datum te kiezen.
• Bij te weinig gevolgde uren komt de cursist niet in aanmerking voor het Certificaat of Jolange-Diploma.
• Op gemiste lesdagen en support over de gemiste lesdagen kan geen aanspraak meer gemaakt worden. Een eventueel lopende betaling over deze gemiste lesdagen blijft onverminderd van kracht aangezien wij rekenen op jouw komst. Een afmelding door bijvoorbeeld ziekte geeft geen recht op het inhalen van deze gemiste lesdag(en).
4. Extern Examen:
• Voorafgaande aan de aanmelding voor het Examen bij het Externe Exameninstituut (door Jolange) dient de Cursist binnen de gestelde termijn aan de hierna genoemde voorwaarden te hebben voldaan:
• De Cursist is verantwoordelijk voor (I) het voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals vermeld in artikel 11 lid 3 onder a, (II) tijdige betaling van de portfolio- en examengelden van het Externe Exameninstituut, (III) het voldoen aan (aanvullende) (betaling)voorwaarden van het Externe Exameninstituut.
• Jolange-Examen(s) (proef-, theorie- en praktijkexamens) zijn/is afgesloten en beoordeeld met tenminste het cijfer 7.
• Cursist heeft tijdig en uiterlijk voorafgaande aan de laatste lesdag – indien van toepassing – een (I) Uittreksel Bevolkingsregister en (II) afgerond portfolio (nagekeken en positief beoordeeld door Jolange), (III) Kopie eventuele diploma(s) verplichte vooropleidingen, digitaal verzonden naar info@jolange-opleidingen.nl onder vermelding van het inschrijfnummer en volledige persoonsgegevens.
• Een certificaat van de opleiding Ondernemersvaardigheden bij Jolange Opleiding en een ondernemersplan, goedgekeurd door Jolange.

Artikel 12 – Legitimatie

1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist verplicht de correcte en volledige naam zoals vermeld op een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke Bevestiging van Startdatum in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben, welke aan de docent of een (andere) medewerker van Jolange moet worden getoond.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding van de Opleidingsovereenkomst

1. Jolange is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Opleidingsovereenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien en zodra de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Jolange, alsmede in geval van surseance van betaling of faillissement van de cursist, beslaglegging ten laste van de cursist of een andere omstandigheid waardoor de cursist niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
2. Indien de cursist niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Jolange en Jolange de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst om die reden geheel of gedeeltelijk opschort of ontbindt, heeft Jolange het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Jolange tot uitoefening van een ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
3. In geval Jolange gebruik maakt van haar bevoegdheid genoemd artikel 13 lid 1 zijn de vorderingen op de cursist direct opeisbaar en is Jolange harerzijds niet gehouden tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling van de cursist.

Artikel 14 – Overmacht

1. Jolange is niet gehouden om de Opleidingsovereenkomst na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jolange geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jolange niet in staat is haar verplichtingen na te komen, hieronder wordt onder meer begrepen: 1) het geheel of gedeeltelijk uitvallen, door welke oorzaak dan ook, van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde apparatuur; 2) storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water-, gas- en energieleveringen; 3) ernstige arbeidsongeschiktheid van Jolange; 4) arbeidsongeschiktheid van personeel van Jolange of (ingehuurde) docenten; 5) brand; 6) ongevallen; 7) transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen, blokkades of autopech; 8) beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook; 9) diefstal of inbraak; 10) wanprestatie door derden; 11) natuurrampen, waaronder overstromingen of aardbevingen; 12) oorlog of terrorisme; alsmede 13) iedere andere niet tot de normale handelsrisico te rekenen gebeurtenissen.
3. Overmacht geeft Jolange het recht om de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
4. Jolange kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Opleidingsovereenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang opzeggen.
5. Overmacht verplicht Jolange niet tot betaling van enige schadevergoeding aan de cursist.
6. Voor zover Jolange haar verplichtingen ondanks overmacht gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, dan is de cursist gehouden om – naar rato – een vergoeding te betalen voor hetgeen gedeeltelijk is nagekomen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid Jolange

1. Indien Jolange aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Jolange is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, ontstaan doordat Jolange is uitgegaan van door of namens de cursist verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of door de cursist gebruikte ondeugdelijk apparatuur en (onderwijs)materiaal.
3. Jolange is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Cursist.
4. Jolange is niet aansprakelijk indien een Cursist de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
5. Indien Jolange aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad, dan is de aansprakelijkheid van Jolange te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Jolange in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Jolange beperkt tot eenmaal de factuursom van de Opleiding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Jolange is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen en/of gemaakte extra kosten door de cursist.
8. Indien Jolange bij de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst gebruik maakt van hulppersonen of derden, zal Jolange steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. Jolange is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een hen toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad. Jolange is gerechtigd mede namens de cursist de algemene voorwaarden van hulppersonen of derden te aanvaarden, ook als deze algemene voorwaarden een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid inhouden. De cursist vrijwaart Jolange voor alle aanspraken van derden, die Jolange inschakelt voor uitvoering van de Opleidingsovereenkomst.
9. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Jolange verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Jolange of die door Jolange zijn aangesteld voor de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst).
10. De beperking van aansprakelijkheid van Jolange als hiervoor vermeld geldt niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Jolange.
11. Aansprakelijkheid Cursist: De Cursist is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan de organisatie, aan apparatuur of meubilair, alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

Artikel 16 – Cursist Reglement

1. Alle bezoekers en cursisten van Jolange dienen zich te houden aan het op dat moment geldend Reglement, welk te downloaden is via de link bovenaan de Algemene Voorwaarden.
2. Indien de Cursist het Reglement niet opvolgt c.q. nakomt, is Jolange gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk de Opleidingsovereenkomst te beëindigen. De cursisten ontvangen een exemplaar van het Reglement en tekenen voor ontvangst van en akkoord met het Reglement.
3. De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding zijn uitsluitend voor rekening en risico van de Cursist. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn: (I) De toegang tot het leslokaal wordt ontzegd, (II) de docentbegeleiding wordt stopgezet, (III) de Opleiding loopt vertraging op, wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer aansluit op het examen, en dat er geen examens meer afgelegd kunnen worden. Hierdoor kan de studie niet afgerond worden met een diploma/certificaat.
4. De mogelijke gevolgen bij beëindiging van de Opleiding geldt het volgende: (I) tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Jolange geen verplichtingen meer richting de Cursist, (II) de beëindigde Opleiding kan niet worden hervat.

Artikel 17 – Vertrouwelijkheid

1. Jolange, haar personeel en/of voor Jolange werkzame personen zullen de door de Cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Jolange conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Jolange verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Jolange. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Jolange.

Artikel 19 – Klachten en Geschillenbeslechting

1. Op alle Opleidingsovereenkomsten tussen Jolange en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de Cursist en Jolange over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Jolange te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door de Cursist uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de klachtencommissie van Jolange door een e-mail te schrijven naar info@jolange-opleidingen.nl, t.a.v. de klachtencommissie.
3. Een klacht dient binnen twee (2) weken na het ontstaan ervan, of binnen (2) weken na afronding van de opleiding, bij de klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
4. Alle overige voorwaarden en verplichtingen blijven bestaand, ook al is er een klacht in behandeling.
5. De klachtencommissie hanteert een afhandelingstermijn van maximaal vier 14 werkdagen na ontvangst van de klacht via (I) een brief: de datum van de poststempel en (II) een e-mail: de verzenddatum en tijd van de e-mail.
6. Indien er voor de cursist geen antwoord naar tevredenheid wordt aangedragen bestaat er de mogelijkheid tot het inschakelen van een onafhankelijke derde partij.  De klacht zal dan voorgelegd worden aan DEMAND Advisory Services welke een onafhankelijk en bindende uitspraak zal doen over de casus. Er bestaat dan de mogelijkheid dat zowel de cursist als Jolange aanvullende bewijsvoering aandraagt. Het aanmelden van het dispuut gebeurd op initiatief van en door Jolange zodra de cursist hiervoor een verzoekt neerlegt. DEMAND Advisory Services doet uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitspraak over de casus.
7. Het besluit van de Klachtencommissie is bindend.
8. Een cursist die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan – in afwijking van lid 2-6 – binnen zes weken nadat Jolange schriftelijk een beroep op deze geschillenbeslechtingsregeling heeft gedaan, ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierna komt dit recht te vervallen.
9. Onverminderd het hierboven bepaalde vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cursist uit welke hoofde dan ook jegens Jolange – en jegens de door Jolange bij de uitvoering van de Opleidingsovereenkomst betrokken derden – in verband met de verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de cursist hiermee bekend werd of kon zijn.
10. Iedere aansprakelijkheid van Jolange vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 20 – Aanvullende Bepalingen

1. Jolange is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een Opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de Cursist of model vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.
2. Jolange is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Artikel 21 – Inschrijvingen modellenlijst

1. Jolange Opleidingen is niet verantwoordelijk te stellen voor de afspraak tussen de cursist en het model. Het model dient ten alle tijden contact op te nemen met de desbetreffende cursist.
2. Het model dient na binnenkomst plaats te nemen in de wachtruimte van Jolange Opleidingen, totdat hij/zij wordt opgeroepen voor de behandeling.
3. Het model verklaart de behandeling(en) uit vrije wil te ondergaan en tekent ten alle tijden een eigen risico formulier dat wordt verstrekt door Jolange Opleidingen.
4. Het model verklaart voorafgaand aan iedere behandeling geen gezondheidsklachten te hebben, niet bekend te zijn met medicatiegebruik, allergieën, of overgevoeligheidsreacties en niet zwanger te zijn. Indien een van bovenstaande punten wel van toepassing zijn, dan kan het model geweigerd worden deel te nemen aan de behandeling.
5. De cursist bepaalt in overleg met de docent welke behandelingen er worden uitgevoerd. Het model dient te allen tijde instructies op te volgen van de docent en cursist.
6. Bij verandering van contactgegevens is het model verplicht om dit door te geven aan Jolange Opleidingen. Dit kan door te e-mailen naar info@jolange-opleidingen.nl.
7. Wanneer het model niet verschijnt op de afspraak met de cursist, dan wordt het model zonder tegenbericht verwijderd van de modellenlijst.
8. Er is geen einddatum verbonden aan de inschrijving op de modellenlijst. Afmelden kan door te e-mailen naar info@jolange-opleidingen.nl. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
9. Jolange Opleidingen is niet verantwoordelijk voor het aantal keer dat een model opgeroepen word.

© 2020 Jolange Opleidingen B.V.